Äänenkäytön ja laulun täydennyskoulutus opettajille

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatus- ja peruskouluikäisten lasten ja nuorten opettajille (lastentarhan-, luokan- ja musiikkileikkikoulunopettajat jne. POPS 2016 edellyttää, että lapsia ja nuoria ohjataan terveeseen äänenkäyttöön. Opettajat ovat äänessä suuren osan työajastaan, ja he joutuvat ohjaamaan myös lasten laulamista, mutta nykyisissä opettajankoulutusohjelmissa ei enää tarjota puhe- ja lauluäänen koulutusta.

Koulutus järjestetään vuoden 2019 aikana kymmenelle lastentarhan-tai luokanopettajalle, jotka työskentelevät Keski-Suomessa. Myös Keski-Suomen ulkopuolelta voi osallistua koulutukseen, mikäli vapaita paikkoja on jäljellä. Täydennyskoulutus koostuu seitsemästä lähijaksosta, joista jokaiseen sisältyy luento, ryhmätuntien käytännön harjoitukset sekä henkilökohtaiset laulutunnit (7 x 45 min.). Lähijaksojen tuntimäärä on 35 tuntia. Osallistujat saavat henkilökohtaisilla tunneillaan yksilöllisiä ohjeita itsenäiseen harjoitteluunsa. Koulutukseen sisältyy jonkin verran kotitehtäviä.

Luentojen aihepiirejä:
• Äänen terveyden ylläpitämiseen liittyvät aiheet: ääniergonomia, äänihygienia, äänenhuolto
• Äänen kestävyyteen ja laatuun liittyvät aiheet: äänenkoulutuksen osa-alueet ja kokonaisuus (puhe/laulu), äänentoiminnan fysiologisiin lainalaisuuksiin tutustuminen
• Äänihäiriötyypit ja ääneen vaikuttavat tekijät
• Laulun merkitys lapsen äänellisessä, musiikillisessa ja kielellisessä kehityksessä
• Lasten ja nuorten äänielimistön kehitykseen tutustuminen
• Fysiologisen ja psyykkisen kehityksen huomioon ottaminen lasten ja nuorten äänenkäytön ja lauluilmaisun ohjaamisessa
• Musiikin eri tyylit ja lasten ja nuorten ohjaaminen

Koulutuksen hinta: 2000€ / henk

Lisätiedot: Hannele Valtasaari p. 050-541 8821, s-posti: hvaltasa@gmail.com
Ilmoittautumiset 15.11. 2018 mennessä: Jouni Kettunen p. 050 441 9787, s-posti: jouni.kettunen@ers.fi

Enemmän koulutuksesta ja sen sisällöstä alla olevasta liitteestä.

Liitetiedosto: