Äänenkäytön ja laulun täydennyskoulutus opettajille

Täydennyskoulutus on suunnattu lastentarhan- ja luokanopettajille. POPS 2016 edellyttää, että lapsia ja nuoria ohjataan terveeseen äänenkäyttöön. Opettajat ovat äänessä suuren osan työajastaan, ja he joutuvat ohjaamaan myös lasten laulamista, mutta nykyisissä opettajankoulutusohjelmissa ei enää tarjota puhe- ja lauluäänen koulutusta.

Koulutus järjestetään vuoden 2019 aikana kymmenelle lastentarhan-tai luokanopettajalle, jotka työskentelevät Keski-Suomessa. Myös Keski-Suomen ulkopuolelta voi osallistua koulutukseen, mikäli vapaita paikkoja on jäljellä. Täydennyskoulutus koostuu seitsemästä lähijaksosta, joista jokaiseen sisältyy luento, ryhmätuntien käytännön harjoitukset sekä henkilökohtaiset laulutunnit (7 x 45 min.). Lähijaksojen tuntimäärä on 35 tuntia. Osallistujat saavat henkilökohtaisilla tunneillaan yksilöllisiä ohjeita itsenäiseen harjoitteluunsa. Koulutukseen sisältyy jonkin verran kotitehtäviä.

Luentojen aihepiirejä:
• Äänen terveyden ylläpitämiseen liittyvät aiheet: ääniergonomia, äänihygienia, äänenhuolto
• Äänen kestävyyteen ja laatuun liittyvät aiheet: äänenkoulutuksen osa-alueet ja kokonaisuus (puhe/laulu), äänentoiminnan fysiologisiin lainalaisuuksiin tutustuminen
• Äänihäiriötyypit ja ääneen vaikuttavat tekijät
• Laulun merkitys lapsen äänellisessä, musiikillisessa ja kielellisessä kehityksessä
• Lasten ja nuorten äänielimistön kehitykseen tutustuminen
• Fysiologisen ja psyykkisen kehityksen huomioon ottaminen lasten ja nuorten äänenkäytön ja lauluilmaisun ohjaamisessa
• Musiikin eri tyylit ja lasten ja nuorten ohjaaminen

Koulutuksen hinta: 2000€ / henk

Lisätiedot: Hannele Valtasaari p. 050-541 8821, s-posti: hvaltasa@gmail.com
Ilmoittautumiset 15.11. 2018 mennessä: Jouni Kettunen p. 050 441 9787, s-posti: jouni.kettunen@ers.fi

Enemmän koulutuksesta ja sen sisällöstä alla olevasta liitteestä.

Liitetiedosto: