Perheterapeuttisen musiikkiterapian ja dialogisen perhetyön koulutus musiikkiterapeuteille

Perheterapeuttisen musiikkiterapian ja dialogisen perhetyön koulutus musiikkiterapeuteille v. 2018-2019

TAVOITE
Koulutuksessa perehdytään dialogisen perhetyön perusfilosofiaan ja menetelmiin sekä
musiikkiterapian kentässä toteutettaviin perhekeskeisiin työskentelytapoihin ja –
malleihin. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa musiikkiterapeuttien kykyä tehdä työtä
erilaisten vanhempien kanssa niin musiikkiterapiaan liittyvissä vanhempainohjauksissa
kuin antaa valmiuksia toteuttaa musiikkiterapiaa perhekeskeisenä sovelluksena.

TYÖTAVAT
Koulutus perustuu prosessioppimiseen ja edellyttää aktiivista läsnäoloa sekä valmiutta
tutkia omia toiminta- ja ajattelutapoja. Lähiopetuspäivät toteutetaan osallistavina, jolloin
työskentelyssä vuorottelevat alustukset, keskustelut, harjoitukset, reflektiot ja työnohjaus.
Jokaiseen lähiopetusjaksoon valmistaudutaan tekemällä kulloiseenkin aiheeseen liittyvä
reflektiivinen tehtävä. Oppimista tukevat lisäksi kirjallisuuden ja artikkeleiden lukeminen
sekä omien työskentelytapojen tutkiminen työharjoittelun keinoin.

Paikka: Espoo

Kouluttajat: Päivi Jordan-Kilkki ja Kirsi Tuomi

Koulutuksen hinta on 1.250€ / ERI opiskelijat 850€

Lisää koulutuksesta koulutusesitteessä